Plaćanjem ste potvrdili saglasnost sa ovim pravilnikom i on ima snagu Ugovora po Zakonu o elektronskom dokumentu, čl. 4.

Ovaj Pravilnik se odnosi na sve korisnike usluga VetSoft-a i ima za cilj sprečavanje nezakonitih aktivnosti ili eventualne zloupotrebe na serverima VetSoft-a, poštujući slobodu govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti korisnika, kao i obezbeđenje sigurnosti i pouzdanosti mreže.

Korišćenjem usluga preko mreže VetSoft-a, korisnik prihvata pravila ponašanja sadržana u Pravilniku, što podrazumeva da neće preduzimati aktivnosti koje su ovim Pravilnikom definisane kao neprihvatljivo korišćenje usluga.

Klijentski nalog

Svako lice može otvoriti klijentski nalog na VetSoft sajtu potpuno besplatno. Lice je dužno da prilikom kreiranja klijentskog naloga unese istinite kontakt informacije: ime i prezime, adresu, telefon i e-mail adresu. Ukoliko su unete netačne informacije (pogrešan telefon, e-mail adresa…) VetSoft će izbrisati klijentski nalog. Sva obaveštenja od strane VetSoft će korisniku biti poslata na e-mail adresu. Nakon uspešnog kreiranja klijentskog naloga, lice postaje korisnik VetSoft.co. Korisnik je dužan da u slučaju promene e-mail adrese ažurira istu u okviru svog klijentskog naloga. Korisnik je dužan da čuva parametre za pristup klijentskom nalogu i da ne daje ove podatke drugim licima. Ukoliko korisnik nema sačuvane ove podatke, može od VetSofta da zatraži podsetnik o parametrima za pristup i oni će biti poslati isključivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Parametri za pristup se ne šalju na e-mail adrese koje nisu navedene u nalogu.

Otvaranjem klijentskog naloga korisnik se slaže da ga VetSoft može kontaktirati putem maila radi redovne komunikacije vezane za uslugu koju koristi, kao i radi vanrednih obaveštenja i ponuda.

Poručivanje proizvoda

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta VetSoft i plaćanje iste. VetSoft ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu. Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće.

Poručivanje usluga

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko sajta VetSoft i plaćanje iste. Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama paketa koji želi da (za)kupi. Potrebne informacije korisnik može saznati na www.VetSoft.co ili kontaktiranjem sa tehničkom podrškom putem mejla. VetSoft ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio paket, a usluga mu ne odgovara.

Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik automatski dobija predračun za usluge VetSoft sa podacima za vršenje uplate. Prema želji korisnika, VetSoft može kreirati predračun i poslati korisniku na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu.

Postoje četiri načina plaćanja: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice), plaćanje karticom (online) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva). Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u predviđenom roku, kontaktiraće ga prodaja VetSoft-a. Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu i nije se odazvao na e-mail poruke i telefonske pozive, porudžbina se otkazuje.

Povraćaj novca

Povraćaj novca nije moguće izvršiti za pakete digitalnog marketinga. Za pakete softvera e-kartoteke i izradu veb-sajta VetSoft obezbeđuje probni period od 30 dana od datuma narudžbine ili datuma objavljivanja veb-sajta, što povlači nemogućnost povraćaja novca.

Realizacija porudžbine

Konačna realizacija porudžbine (kupovina softvera, paketa digitalnog marketinga, veb-sajta) biće izvršena nakon prijema uplate za poručene usluge. Dodatne usluge (zakup IP adrese, zakup servera, backup podataka i sl.) realizuju se nakon prijema uplate i procesa nabavke istih bez preciziranog vremenskog perioda. VetSoft ima pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.

Parametri za pristup

Nakon realizacije usluge, korisnik dobija parametre za pristup na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Korisnik je dužan da čuva ove podatke, da ih ne daje neovlašćenim licima, i dužan je da brine o bezbednosti računara na kome se ovi podaci nalaze, specifično da ga čuva od hakera, virusa i drugog nepoželjnog softvera. U slučaju da korisnik zagubi parametre za pristup, potrebno je da kontaktira tehničku podršku putem maila i zamoli da mu se ovi podaci pošalju. Parametri za pristup će biti poslati isključivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu.

Obnova usluga

Pred isticanje usluge korisnik dobija obaveštenja na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu i takođe bude kontaktiran od strane prodaje VetSoft. Ukoliko se korisnik ne odaziva na telefonske pozive i e-mail poruke i ne uplati obnovu usluge, usluga će biti suspendovana po isteku datuma za obnovu.

Ukoliko je u pitanju usluga e-kartoteke, fajlovi će se čuvati još 30 dana nakon isteka roka za obnovu. Nakon 30 dana VetSoft zadržava pravo da obriše fajlove sa servera bez prethodne konsultacije sa korisnikom.

Tehnička podrška

Tehnička podrška VetSoft funkcioniše isključivo preko maila. Podršku ne pružamo putem telefona. Podrška se pruža isključivo za usluge koje imate zakupljene kod nas. U zavisnosti od izabranog paketa pružamo podršku za sva pitanja vezana za funkcionalnost softvera.

Serveri i nadogradnje

VetSoft ima pravo da unapređuje i vrši izmene na softveru. Ukoliko korisnik iz ličnih razloga želi da koristi verziju pre nadogradnje, o tome mora obavestiti tehničku podršku VetSoft-a. VetSoft se obavezuje da putem mejla obavesti korisnika o svim izmenama koje nadogradnja donosi.

Backup i održavanje

VetSoft pravi jednom nedeljno backup svih veb-sajtova i kartoteka čiji paketi to pokrivaju. Takođe, za pakete koji to pokrivaju, VetSoft vodi računa o kreiranim kartonima, ispravlja na njima određene greške koje korisnik može napraviti i o tome ga obaveštava. Održavanje se plaća na godišnjem nivou i neplaćanje istog za sobom povlači suspenziju naloga, usluge i proizvoda (v. poglavlje Obnova uslluge).

Promene cena

VetSoft zadržava pravo promene cena usluga koje pruža bez prethodnog obaveštenja.

Vanredne okolnosti

VetSoft zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.

Odgovornost

VetSoft nije odgovoran za bilo koju štetu koju vaš posao može pretrpeti. VetSoft ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. VetSoft nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, kao i za sve prekide u radu.

Odšteta

Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od VetSoft-a što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uklljučujući troškove advokata i sudskog procesa. VetSoft nije odgovoran u slučaju:

  • povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa VetSoft-om
  • da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica
  • da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima

VetSoft može promeniti, doraditi ili dopuniti Pravilnik bez prethodne najave. Primena Pravilnika stupa na snagu momentom objavljivanja na VetSoft prezentaciji.